Anmälan till Skatteverket

Information om anmälan av kassaregister och kontrollenhet till Skatteverket

Från den 1 april 2023 kommer Skatteverket inte längre ta emot anmälningsuppgifter från annan än den som uppgifterna avser pga skärpt tillämpning av regelverket, 7 kap Skatteförfarandelagen, SFL.

Uppgifterna skall lämnas av behörig person på fastställt formulär och inte via telefon, brev eller mail till Skatteverket.

E-tjänsten kan även användas av behörig person som är utsedd som registreringsombud gällande kassaregister för företaget.  Att anmäla ett registreringsombud kan ske direkt via e-tjänsten Ombud och behörigheter eller på blankett SKV 4859.

Anmälan av kassasystem och kontrollenhet skall alltid göras till Skatteverket senast två veckor efter första försäljningen. Detta är man som företag enligt lag skyldig att utföra.

Har du fler än 1 kassa måste varje kassa och varje kontrollenhet anmälas var för sig.

ES Kassasystem är ett tillverkardeklarerat och av Skatteverket godkänt kassasystem. Du som innehavare av kassasystem och kontrollenhet är egenhändigt ansvarig för att anmälan till Skatteverket blir utförd. Icke utförd registrering kan resultera i böter vid eventuell tillsynskontroll.

Anmälan av fysisk kontrollenhet

Välj alternativet “Anmäl ny kontrollenhet” i översikten. Har du en fysisk kontrollenhet av märket PosPlus, CleanCash, eTAX eller Skattedosan skall du själv leta fram uppgifterna på den fysiska kontrollenheten. Nedan återfinnes bilder på var du hittar uppgifterna för respektive kontrollenhetsmodell.

PosPLUS (senare modell)

PosPlus (äldre modell)

CleanCash/Retail Innovation

BMC eTAX

Nedan följer ett exempel på hur anmälan av en kontrollenhet av den vanligaste modellen “PosPLUS” kan se ut.

När du har fyllt i alla uppgifter trycker du på “Nästa”. Granska dina ifyllda uppgifter och tryck på “Skicka in” när du anser dig klar. Du mottager därefter en kvittens på att dina uppgifter skickats in. Kom ihåg att registrera ditt kassaregister efter att du registrerat kontrollenheten. Ett kassaregister kan inte anmälas utan en kontrollenhet först har registrerats.

Anmälan av molnbaserad kontrollenhet

Följ stegen i alternativet “Anmälan av fysisk kontrollenhet” ovan, med viss redigering av innehållstexten. Med en molnbaserad kontrollenhet i din verksamhet ligger din kontrollenhet i “molnet”, d.v.s. online. I de fall du har en molnkontrollenhet tilldelad av ES Kassasystem skall du ange uppgifter för registrering utav denna. Uppgifterna för den molnbaserade kontrollenheten är:

Tillverkare: PosPLUS
Modell: Ver 0.20 / Rev 2/1.4
Tillverkningsnummer: PPLUS000000004956
Kontrollenhetens adress:
Namn: Erpato Europe AB
Postnummer: 13570
Gata: SOLKRAFTSVÄGEN
Nummer: 33
Postort: STOCKHOLM

Anmälan av kassaregister

Efter att uppgifterna avseende kontrollenhet(erna) är inskickat via Skatteverkets e-tjänst skall uppgifterna för kassasystemet anges.

Viktigt! Notera om ditt kassasystem är av modellen ES Kassasystem 7.1 eller ES Kassasystem 7.2 SE. Vanligast är ES Kassasystem 7.2 SE men det är viktigt att du kontrollerar detta i förväg. I senare versioner av ES Kassasystem finns knappen “Kassainformation (SKV)” i menypanelen till vänster.

Alla uppgifter är unika men nedan följer ett exempel för registrering av kassasystem:

Uppgifter om kassaregistret
Beteckning: ES Kassasystem
Modell/Program: ES Kassasystem 7.2 SE
Tillverkningsnummer: 55673826260041799001
Kassaregistrets adress: Detta är besöksadressen – d.v.s. adressen där ditt kassasystem är placerat. Under “Namn” är det viktigt att ange verksamhetens namn, inte det juridiska namnet.

Programvarans adress: Kryssa i “Samma adress som kassaregistret”.

Kontrollremsa eller journalminne: Ange “Journalminne”.

Adress där journalen skapas: Kryssa i “Samma adress som kassaregistret”.

Välj den kontrollenhet i rullistan som tillhör det kassaregister du avser registrera. Följ därefter exemplet, men var noga med att ändra tillverkningsnummer för varje kassaregister du registrerar. Tillverkningsnummer skiljer sig mellan varje kassa och mellan varje kontrollenhet.

När du har fyllt i alla uppgifter trycker du på “Nästa”. Granska dina ifyllda uppgifter och tryck på “Skicka in” när du anser dig klar.

Efter utförd anmälan

Ditt kassasystem kan börja användas direkt efter att en anmälan är utförd.

Efter utförd anmälan kommer Skatteverket att tillsända verksamheten en bekräftelse. Inkommer ingen ändring in inom två veckor från bekräftelsens utskicksdatum kommer registreringsbevis att skickas, tillsammans med klisteretiketter. Etiketterna skall fästas på ett synligt sätt för att underlätta vid en eventuell tillsynskontroll.

Avanmälan av kassa och kontrollenhet

Du som avslutar din verksamheten eller flyttar över ditt kassasystem till en ny ägare skall avanmäla din kontrollenhet och ditt kassaregister hos Skatteverket. Detta gör du i samma e-tjänst.

Notera att ovan bild endast påvisar avregistrering av kontrollenhet. Skall du avregistrera hela verksamheten är det viktigt att du även avregistrerar ditt kassaregister, vilket görs separat från kontrollenheten.