Inventering av lager

Under denna rubrik återfinns diverse funktioner som har med inventering och lagerhantering att göra. Börja med att trycka på “Artikelregister” och sedan “Inventering / Lager”.
Börja med att trycka på ”Sök” uppe till höger för att ta fram samtlig artiklar i artikelregistret, alternativt använder du sökkriterierna uppe till vänster för att söka fram ett begränsat register. Tryck sedan på ”Hämta lagersaldo” för att uppdatera lagersaldot i artikellistan. (Används normalt sett efter en inventering.) När lagersaldona är uppdaterade i listan visas även ”Totalt lagervärde för säljpris” och ”Totalt lagervärde för inköpspris” som en rubrik under listan med artiklar. Om du först har nollställt lagersaldona enligt nedan kommer även kolumnen ”Differens lagersaldo” att uppdateras och visa differensen mellan ”Aktuellt lagersaldo” och ”Gammalt lagersaldo”.
Tryck på ”Nollställ lagersaldo” för att nollställa lagersaldot för alla artiklar i artikellistan. Bekräfta ”Är du säker på att du vill nollställa lagersaldot för samtliga valda artiklar” genom att trycka ”Ja”. När nollställningen är klar flyttas alla lagersaldon från kolumnen ”Aktuellt lagersaldo” till kolumnen ”Gammalt lagersaldo”.

Genom att trycka på Skrivar-ikonen får du en utskrift på kvittoskrivaren med artikelnamn, artikelnummer, aktuellt lagersaldo, gammalt lagersaldo, differens mellan gammalt och aktuellt lagersaldo, inpris, lagervärde inpris, utpris och lagervärde utpris för var och en av artiklarna. Längst ner på utskriften får du även en summering av lagervärdet (inpris+utpris).

Genom att trycka på Excel-ikonen kan du exportera en Excel-fil innehållande alla de artiklar som är synliga i sökresultatlistan. Efter att du har tryckt på knappen får du välja var på datorn som du vill spara filen och därefter trycker du på ”Spara”.

Tryck på ”Redigera lagersaldo” för att lägga till eller ersätta lagersaldot för en viss artikel – en artikel åt gången. Denna funktion används med fördel tillsammans med en scanner, då du kan ”blippa” in streckkoden direkt i streckkodsfältet. Välj om du vill ”Addera till lagersaldo” (används vid t.ex. inleveranser) eller om du vill ”Ersätt lagersaldo” (används vid t.ex. inventering).
Exempel: Om du från början har 3 st i lagersaldo för en artikel och väljer ”Addera till lagersaldo” med förändring 2 så kommer det nya lagersaldot att bli 3+2=5. Om du istället väljer ”Ersätt lagersaldo” kommer det nya lagersaldot att bli 2 i samma exempel. Ange streckkod eller artikelnummer genom att antingen blippa streckkoden med en scanner eller genom att mata in den manuellt och därefter trycka på Sök.
Tryck på ”Uppdatera lager från extern källa” för att lägga till eller ersätta lagersaldot för flera artiklar samtidigt. Denna funktion används med fördel tillsammans med en inventeringsscanner eller om du har en färdig lista med artiklar och lagersaldon som du vill importera.

* Välj ”Addera till lagersaldo” eller ”Ersätt lagersaldo” (se exempel ovan).

* Välj om du vill matcha artiklarna via streckkod eller artikelnummer (d.v.s. vilken information som du har i filen som du vill importera).

* Tryck på ”Från Excel” om du har en Excel-fil som du vill importera (både filformat .xls och .xlsx är möjligt att använda). Välj därefter var på datorn som du har placerat filen som du vill importera.

* Tryck på ”Från .txt” om du har en enkel textfil som du vill importera. Välj därefter var på datorn som du har placerat filen som du vill importera.

Oavsett om du har en Excel-fil eller en textfil ska varje artikel ha en egen rad i filen. Första kolumnen i Excel-filen ska bestå av streckkoderna och andra kolumnen ska bestå av antalet för respektive artikel. Har du en textfil så separerar du kolumnerna med semikolon (”;”).
När filen är inläst kommer de aktuella artiklarna från filen att visas i listan på skärmen. Artiklar som har hittats i databasen och är OK kommer att markeras med grönt ”Redo för import” medan artiklar som ej har hittats eller har andra problem kommer att markeras med ett rött felmeddelande. Nuvarande lagersaldo och nytt lagersaldo för respektive artikel framgår också i listan. Tryck på ”Uppdatera lagersaldona” för att spara alla värden från den inmatade filen till kassasystemets databas.